เทศบาลตำบลนาท่อม
เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7484-0532  โทรสาร : 0-7484-0684  อีเมล์ : admin@natom.go.th
Powered By wnt.co.th